Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden Mexale B.V. ( is onderdeel van Mexale B.V.)

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mexale B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden ) van toepassing. Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder depotnr.  56349955 ten name van Mexale B.V.. Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van Mexale B.V. worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door Mexale B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 
2.1 Alle aanbiedingen van Mexale B.V. zijn vrijblijvend . Mexale B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.


 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mexale B.V.. Mexale B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mexale B.V. dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
3.2 Betaling dient te geschieden bij aflevering. Op verzoek van de klant of van Mexale B.V.  kan de betaling ook vooraf  per bank/giro geschieden. Betaling via iDeal is ook mogelijk.
 
3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van Mexale B.V. is vermeld en dit door Mexale B.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens  Artikel 11.
 
Artikel 4. Product
 
4.1 De door Mexale B.V. geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve gereed voor gebruik.
 
Artikel 5. Levering
 
5.1 Mexale B.V. hanteert een maximum levertermijn van 10 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt Mexale B.V. de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat accoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 10 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.
 
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van Mexale B.V. vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.
 
5.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
 
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Mexale B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.
 
Artikel 7. Garantie
 
7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd.
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
 
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Mexale B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Mexale B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Mexale B.V. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening komen. Mexale B.V. verplicht zich het betaalde bedrag, onder aftrek van de kosten voor het retourzenden, binnen 30 dagen aan de klant terug te betalen.
 
8.4 Mexale B.V. is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
8.5 De aansprakelijkheid voor, via Mexale B.V. afgesloten diefstalverzekeringen, ligt bij Unigarant te Hoogeveen.
 
Artikel 9. Bestellingen / communicatie
 
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mexale B.V., dan wel tussen Mexale B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mexale B.V., is Mexale B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mexale B.V..
 
Artikel 10. Overmacht
 
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mexale B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  Mexale B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mexale B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Disclaimer
 
11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Mexale B.V. dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.
 
Artikel 12. Diversen
 
12.1 Indien u aan Mexale B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Mexale B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Mexale B.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
 
12.2 Wanneer door Mexale B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Mexale B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.
 
12.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mexale B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mexale B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
12.4 Mexale B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.